دقایقی از دوره تربیت بازی درمانگر با تدریس دکتر کامبیز کامکاری را ملاحظه می کنید.

در این دقایق دکتر کامکاری ویژگی های یک بازی درمانگر خوب را برمی شمرد. 

ویژگی هایی مثل؛ صبوری، انعطاف پذیری، خلاقیت، همدلی و...