google-site-verification=BvxMlooWolx8Tb37mgDJEJ4jnzVNUEnfiNRmhNciGZ4

دربارۀ ما

سای تیما؛ "تیم روانشناسی ما" است

مایی که کنار هم ایستادیم تا در پهنه وسیع روانشناسی، بستر حاصلخیزی برای برای آموزش و پرورش تخصصی فراگیران فراهم آوریم.

این برای ما همواره یک هدف مهم است که بتوانیم با بهره گیری از ابزارهای به روز روانسنجی در دنیا به دنیای ذهنی افراد سفر کرده و دست به تشخیص های درست بزنیم، یا که در پستوی پنهان آدم ها، کاشف استعدادهایشان باشیم.

ما بر آنیم که با اعمال مداخله ها و آموزش های مستقیم و غیر مستقیم در سازمان ها از بروز آسیب روانی و فرسودگی شغلی کاسته، رضایت شغلی و بهره وری را افزایش داده و سازه محکمی از شایسته سالاری بنا کنیم.

ما در سای تیما کنار هم ایستاده ایم تا برای مراجعانمان پیشگیری، درمان و کاهش آسیب را به سبک خودمان قلم بزنیم.

و در این بین کیفیت مدار حرکت ماست.

چراکه ارائه اصولی خدمات به افراد جامعه ارائه اصولی خدمات به خانواده فرزندان فردای ماست. ما که در پازل روزمرگی هایمان قطعه های گمشده یکدیگریم.