google-site-verification=BvxMlooWolx8Tb37mgDJEJ4jnzVNUEnfiNRmhNciGZ4

روانشناسی صنعتی و سازمانی


مدیریت منابع انسانی در سه بخش خلاصه می شود گزینش، گمارش و آموزش ، اما در منابع جدید علاوه بر این سه مولفه، نگهداری نیز مطرح می­ شود که در این بخش سلامت روانی، توانمندی های شناختی، عملکرد شغلی، فشارآورها و ... مطرح می‌گردد. 

بنابراین منابع انسانی دارای چهار بخش است: گزینش، گمارش، آموزش و نگهداری. 

گزینش نیروی انسانی

گزینش نیروی انسانی:

از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی جذب و بکار گیری افرادی است که بهترین بازدهی را در مجموعه کاری داشته باشند. در این راستا اقداماتی صورت می‌گیرد که برای افراد تازه‌وارد با مصاحبه و آزمونهای مختلف در حوزه های شناختی، شخصیتی، جسمانی، مهارتی و ... انجام می‌شود تا افرادی که دارای شرایط مطلوب برای شغل­های از پیش تعیین شده هستند مشخص گردند. پس از طی این مراحل مرحله گزینش بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود تا از بین افرادی که تمامی آنها دست کم از حداقل شرایط برخوردار هستند مناسب ترین گزینه انتخاب شود. 

گروه تخصصی سای تیما در این بخش با توجه به نوع شغل و توانایی های مرتبط با آن، آزمون و مصاحبه خاص آن حوزه را طراحی و اجرا می کند.

گمارش نیروی انسانی

گمارش نیروی انسانی:

در این بخش هدف این است که با حفظ تناسب شغل و شاغل، افراد در جایگاهی گمارده شوند که در آن حداکثر کارآیی را دارند. اگر چه یک گزینش صحیح نیز غالباً با همین انتظار صورت می‌گیرد، اما از آن جا که غالباً گزینش‌ها به صورت جمعی و برای رده های مختلف مدیریتی، کارشناسی و کارمندی انجام می‌گیرد، در مرحله گزینش عمدتاً ویژگی های کلی رده‌ها مورد توجه است. در حالی که جایابی و گمارش افراد انتخاب شده در یک مستلزم دقت و توجه در الزامات خاص شغل های تعریف شده در آن رده خواهد بود. در این مرحله توجه خاص به ویژگی های شخصیتی و شناختی افراد گزینش شده ضرورت خواهد یافت. 

گروه تخصصی سای تیما در این بخش با توجه به الزامات شغل، توانایی های مطلوب شغلی را تدوین و ارزیابی کرده و با توجه به ویژگی های منحصر به فرد شغلی، گمارش نیروی انسانی در بهترین جایگاه را انجام می دهد.

آموزش سازمانی

آموزش سازمانی:

بدون شک در دوران حاضر هیچ شغلی را نمی توان یافت که پرداختن به آن مستلزم آموختن مقدمات و مهارت های خاص نباشد و کلیه داوطلبان مشاغل باید گواهینامه های علمی و فنی معتبری مبنی بر طی موفقیت آمیز دوره های آموزشی قبل از خدمت ارائه نمایند. علاوه بر این به دلیل تحولات عمیق و بنیادی دانش بشری، توانمندی ها و مهارت های افراد به سرعت منسوخ می شود و پدیده ای به نام نابهنگامی در حرفه را در سازمان ها دامن می زند. این چگونگی سبب شده است تا آموزش و بهسازی کارکنان مبدل به یکی از دلمشغولی های مدیران سازمان ها و نهادهای مختلف مبدل گردد. 

کلیه مدیران اثربخش در تمامی سازمان ها به عنوان یکی از حساس ترین و مهم ترین وظایف حرفه ای خود، با امور مسائل آموزش کارکنان سر و کار دارند. زیرا دستیابی به مقاصد سازمانی ایجاب می کند تا همگام با تغییر در روش ها، فنون و ابزارهای انجام امور، دانش و اطلاعات کارکنان نیز بهسازی و نوسازی گردد. و برای تحقق چنین مقصودی، شناسایی نیازهای آموزشی و سازماندهی منابع و امکانات موجود برای برطرف کردن آنها، یکی از مهم ترین چالش های سازمان ها به شمار می رود. 

گروه تخصصی سای تیما آموزش هایی را در حوزه صنعتی و سازمانی، با توجه به نیازسنجی آن سازمان، توسط متخصصین خبره تدوین و  ارائه می کند.

نگهداری نیروی انسانی

نگهداری نیروی انسانی:

حفظ و نگهداری منابع انسانی یکی از مهمترین مسائل در زمینه منابع انسانی می باشد. منابع انسانی، به عنوان “ارزشمندترین منبع در اختیار هر سازمان” در نظر گرفته می شود. ارزشمندی “منابع انسانی”، به توجه به مسائلی از قبیل راه های “توسعه و ارتقای منابع انسانی” و افزایش “رضایت شغلی” ختم می شود. 

آنچه در ادامه این مسائل مطرح می شود مبحث حفظ و نگهداری منابع انسانی است. پی­ بردن به عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سازمانی همواره هدف مطالعات مختلف بوده است و در این راستا پژوهشگران مواردی را عنوان می­ کنند که تاثیرگذار بر عملکرد سازمان­ها می­باشند. این عوامل همچون ویژگی­های شخصیتی و شناختی از جمله این متغیرهای اثرگذار بر عملکرد سازمانی هستند. 

گروه تخصصی سای تیما در حیطه حفظ و نگهداری نیروی انسانی خدمات سنجش و ارزیابی در حیطه های مختلف از جمله: بهداشت روانی، توانایی های شناختی، فشارآورهای شغلی و خانوادگی، عملکرد شغلی و ... و همچنین مداخلات درمانی و آموزشی متناسب با وضعیت فرد و گروه را به مراکز صنعتی و سازمانی ارائه می کند.


موردی برای نمایش وجود ندارد.