در آزمون نقاشی، تفسیر رنگ‌ها برای تشخیص ویژگی‌های شخصیتی افراد بسیار اهمیت دارد. هر رنگ می‌تواند نشان‌دهنده‌ی جوانب مختلفی از شخصیت فرد باشد و این آزمون می‌تواند به ما کمک کند تا بهتر از خصوصیات فردی و تمایلاتشان آگاه شویم. 

در این مقاله به تفسیر رنگ‌ها در نقاشی‌های فرافکن پرداخته‌ایم. با ما همراه باشید:

رنگ آبی در نقاشی‌های فرافکن

این رنگ فراخواننده یک حس آرامش صلح و آسودگی است. تداعی آن با آسمان یا دریا به این تفسیر اضافه میشود. آبی همچنین یک حس خرسندی ایجاد می‌کند. این رنگ یک احساس ژرفا را منتقل میکند تا احساس سطحی یا ظاهری. 

اگر به طور افراطی یا نامناسب استفاده شود میتواند با یک آرزوی شدید برای یک محیط آرام و منظم مرتبط باشد که روابط در آن راحت و فارغ از مشاجره و نزاع است. این موضوع همچنین ممکن است نشانگر آسیب پذیری و زودرنجی باشد.


رنگ سبز در نقاشی‌های فرافکن

این رنگ فراخواننده یک حس سرزندگی و گسترش است. این رنگ با چیزهایی که رشد می کنند و با ثروت تداعی می‌شود. طبق نوشته‌های لوشه این رنگ با انعطاف پذیری اراده، پیوند دارد. یعنی با کیفیاتی از قبیل حفاظت از خود، پشتکار، ابراز وجود، سرسختی و عزت نفس. 

اگر این رنگ به طور افراطی یا نامناسب به کار برده شود ممکن است نشانگر یک آرزو برای افزایش اطمینان به ارزش خود، خواه از طریق جرأت‌ورزی یا از طریق اعتقاد به یک تصویر آرمانی از خود (یا موضوع خود) یا از طریق درخواست از دیگران برای تأیید یا احترام به فرد باشد. این موضوع ممکن است نشانگر تلاشهای افراطی خود بزرگ بینی - نمایشگری باشد.


رنگ قرمز در نقاشی‌های فرافکن

این رنگ فراخواننده یک حس برانگیختگی و میل است. این رنگ حسی از کنش ولو به صورت تکانشگری، القا می کند. قرمز کیفیتی احشایی دارد (خون، قلب) که ممکن است با پرخاشگری و با  امور جنسی تداعی شود. 

استفاده افراطی یا نامناسب یک آرزوی شدید برای انجام فعالیت شخصی خود فرد برای دستیابی به تجربه و غنای زندگی است.

رنگ زرد در نقاشی‌های فرافکن

این رنگ احساس عروج و آرامش را منتقل میکند. تداعی آن با خورشید به احساسات امید (نگاه به جلو) و نشاط مربوط می شود. حسی از خودانگیختگی با استفاده از رنگ زرد همراه است. 

اگر به طور افراطی یا نامناسب به کار گرفته شود ممکن است با میل شدید برای رهایی از بارهای تحمیل شده یا محدودیت‌ها و امید یا انتظار شادی بیشتر مرتبط باشد.


رنگ ارغوانی در نقاشی‌های فرافکن

این رنگ از مخلوط قرمز و آبی به دست می آید. ترکیبی از حس تکانشگری قرمز با لطافت آبی را القاء می کند. نقاش ممکن است میل داشته باشد که به عنوان فردی خاص، غیرمعمول و منحصر به فرد مورد توجه و تأیید قرار گیرد. در استفاده از این رنگ عنصری از مسئولیت ناپذیری و ناپختگی وجود دارد. 

استفاده افراطی یا نامناسب از این رنگ ممکن است که با آرزوی شدید برای دستیابی به یک رابطه سِحرآمیز، میل به جذبه داشتن و در عین حال افسون کردن و فریفتن دیگران همراه باشد. تداعی ارغوانی با مجلل بودن ممکن است شاخص میل به اعمال قدرت روی دیگران یا حس مالکیت را بیفزاید.


رنگ نارنجی در نقاشی‌های فرافکن

این رنگ به عنوان ترکیبی از زرد و قرمز ممکن است فراخواننده احساسات متناقض باشد مثلاً آرامش و امید از رنگ زرد و کنش و برانگیختگی از رنگ قرمز. به این دلیل، این رنگ ممکن است با احساسات دوسوگرایانه مرتبط باشد. 

استفاده افراطی یا نامناسب از این رنگ ممکن است نشانگر تردید افراطی باشد.


رنگ قهوه‌ای در نقاشی‌های فرافکن

این رنگ با زمین تداعی می شود. به این دلیل یک حس ریشه دار بودن و نیاز به امنیت را مطرح می کند. قهوه‌ای را به حس‌های مربوط به بدن نسبت می‌دهند از قبیل نیاز به آسودگی و آرامش جسمانی. این موضوع ممکن است درباره‌ی نیاز به امنیت و آسودگی بین‌فردی نیز صادق باشد. 

اگر به طور افراطی یا نامناسب به کار برده شود ممکن است نیازهای شدید مرتبط با ناامنی را نشان دهد.


رنگ سیاه در نقاشی‌های فرافکن

سیاه نفی رنگ است و حسی از نبود و خاموشی منتقل می.کند. این رنگ با شب، با ناشناخته‌ها و با ترس و شر تداعی می‌شود. به عقیده لوشه ترجیح رنگ سیاه نشانگر میل به "سرزنش همه چیز به دلیل یک اعتراض سرسختانه به وضعیت موجود است که در آن فرد احساس می‌کند که هیچ چیز آن‌گونه که باید باشد نیست."

استفاده افراطی یا نامناسب از آن به احساسات افسردگی، یأس و نارضایتی عمیق مربوط می‌شود.


بسیاری از رنگ ها استفاده متداول یا مورد انتظار دارند برای مثال قرمز برای دودکش‌ها، سبز برای گیاهان، قهوه‌ای برای تنه درختان و سیاه برای دور نقاشی‌ها. استفاده ملایم از این رنگها تفسیرهای گفته شده را منتقل نمی کند.

در پایان، آشنایی با تأثیرات عمیق رنگ‌ها بر شخصیت افراد می‌تواند در تشخیص ویژگی‌های شخصیتی آنها در آزمون نقاشی بسیار مفید باشد.

منبع:
کتاب تفسیر نقاشی‌های فرافکن از دکتر ژانت هاشمی آذر