در این ویدئو دکتر سارا کمالی عواملی که زمینه ساز بروز خیانت (پیمان شکنی زناشویی) هست را برمی شمارند.

عواملی که بیشتر بر جنبه های شخصیتی و عوامل زمینه ساز محیطی هستند:

عوامل زمینه ساز خیانت زناشویی چیست؟