نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان:
سیدعلی هاشمی
کامبیز کامکاری
شهره شُکرزاده

هدف پژوهش حاضر ویژگی ­های روان­سنجی نسخه دوم مقیاس­ های سنجش هوش رینولدز  در دانش ­آموزان سمپاد استان تهران (سال تحصیلی 97-96) بود تا از این طریق  بتوان ابزاری استاندارد را برای سنجش کودکان و نوجوانان تیزهوش فراهم  ساخت. پس از فرایند انطباق­ یابی و تحلیل­ های روان­سنجی در زمینه نسخه  مقدماتی با حجم نمونه 30 نفر، بازنگری انجام گرفت و نسخه آزمایشی تدوین شد.  تحلیل­ های مرتبط با شاخص دشواری، شاخص تمیز و دیگر ویژگی­ های روان­سنجی  با حجم نمونه 120 نفر انجام گرفت و موجبات تدوین نسخه استاندارد فراهم شد.  فرایند اجرای نهایی با حجم نمونه 704 نفر پیرامون شناسایی ویژگی­ های  روان­سنجی انجام گرفت و مشخص شد که تمامی سؤالات از شاخص دشواری و تمیز  مناسب برخوردار بوده و با استناد به روش آلفا کرانباخ در حیطه ضریب تجانس  درونی و شیوه آزمون- بازآزمون با استناد به ضریب ثبات مشخص گردید که ضرایب  اعتبار فراتر از 0/80 بوده و ابزار مزبور دارای تجانس درونی و ثبات است.  همچنین، با استناد به ملاک (نسخه نوین هوش ­آزمای تهران- استانفورد- بینه)  مشخص شد که ابزار دارای روایی ملاکی  است. با استناد به ویژگی­ های مطلوب  روانسنجی و قابلیت ­های اجرایی در زمان کوتاه می­ توان از مقیاس مزبور در  راستای سنجش نیمرخ هوشی دانش ­آموزان تیزهوش استفاده نمود.

لینک دانلود مقالهJAPR_Volume 9_Issue 1_Pages 137-148.pdf