عضو انجمن روانشناختی آمریکا (APA)
دارای درجه ی C (بالاترین سطح) از کلینیک سنجش پیِرسون آمریکا

سوابق تحصیلی:

 • دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات ،کسب نمره 20 و درجه عالی در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «استانداردسازی نسخه دوم مقیاس های هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد»

تألیفات علمی پژوهشی:

 • هاشمی؛ سیدعلی، کامکاری؛ کامبیز، شکرزاده؛ شهره، 1396، ویژگی های روانسنجی نسخه دوم مقیاس های هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد، مجله علمی-پژوهشی پژوهش های کاربردی روان¬شناختی دانشگاه تهران.
 • هاشمی؛ سیدعلی، کامکاری؛ کامبیز، شکرزاده؛ شهره، 1397، ساختار عاملی نسخه دوم مقیاس های هوش رینولدز در دانش-آموزان سمپاد، مجله علمی-پژوهشی روانسنجی رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 • هاشمی؛ سیدعلی، 1398، ارزیابی بررسی شاخص¬های بهداشت روانی و کارکردهای شناختی در مربیان سگ های موادیاب، فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات مبارزه با مواد مخدر ناجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر.
 • هاشمی؛ سیدعلی، کامکاری؛ کامبیز، شکرزاده؛ شهره، 1398، روایی بیرونی نسخه پنجم مقیاس های هوش استانفورد بینه با  نسخه دوم مقیاس های هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد، مجله علمی-پژوهشی روانسنجی رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 • دهستانی، مهدی، هاشمی، سیدعلی، بدخشان جلایر، عزیز،1399، مدل یابی علی خود متمایز سازی بر اساس نارسایی شناختی، سبک فرزند پروری ادراک شده و کمرویی، فصلنامه  علمی-پژوهشی رودهن.(پذیرش)
 • Dehestani, Mehdi, Hashemi, Seyyed ali, Khodaei, Hossein,(2020), Comparison of Brain-Behavioral Systems and Metacognitive Beliefs Among substance abusers using methadone-resistant and non-resilient drugs, 2nd International Conference on Brain Stimulation.(Abstract Acceptance)

سوابق و تجارب شغلی:

 • کلینیک روانشناسی و مشاوره روان نما از سال 1394 تا کنون به عنوان روانشناس کودک و روانسنج
 • بیمارستان روزبه از سال 1397 به عنوان مسئول سنجش و ارزیابی
 • مجتمع شهید مجتهدی از سال 1394 تا 1397 به عنوان روانشناس
 • مرکز مشاوره فرهنگسرای خاوران از سال 1396 تا 1397 به عنوان روانشناس، روانسنج و مدیر اجرایی
 • مرکز روانپزشکی کودک و نوجوان راد از سال 1396 تا 1397 به عنوان مسئول سنجش و اندازه گیری
 • مجتمع شهید کاظمی از سال 1397 تاکنون به عنوان روانشناس ورزش
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 • استعدادیاب ورزشی از سال 1395 تا 1396 باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین

سوابق آموزشی و تدریس:

 • برگزاری دوره سوپرویژن اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه دوم مقیاس های هوش رینولدز
 • برگزاری دوره سوپرویژن اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه پنجم مقیاس های هوش استانفورد-بینه
 • برگزاری دوره سوپرویژن اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه چهارم مقیاس های هوش وکسلر کودکان
 • برگزاری دوره سوپرویژن اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه چهارم مقیاس های هوش وکسلر کودکان(نسخه تکمیلی)
 • برگزاری دوره سوپرویژن اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه چهارم پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون
 • برگزاری دوره سوپرویژن اجرا، نمره گذاری و تفسیر فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا2

دوره‌های آموزشی گذرانده شده:

 • دوره آموزشی آزمون هوش استانفورد بینه. مرکز تخصصی خدمات روانشناسی و مشاوره روان نما، مهر 1397. (8 ساعت) دارای امتیاز بازآموزی نظام روانشناسی و مشاوره کشور.
 • دوره آموزشی آزمون هوش استانفورد بینه. مرکز تخصصی خدمات روانشناسی و مشاوره روان نما، مهر 1397. (8 ساعت) دارای امتیاز بازآموزی نظام روانشناسی و مشاوره کشور.
 • دوره آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه نوین هوش آزمای تهران-استانفورد-بینه. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، بهمن ماه 1397. (10 ساعت).
 • دوره آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه نوین هوش آزمای تهران-استانفورد-بینه. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، آذر ماه 1397. (10 ساعت).
 • دوره آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه نوین هوش آزمای تهران-استانفورد-بینه. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، مرداد ماه 1397. (10 ساعت).
 • دوره آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه نوین هوش آزمای تهران-استانفورد-بینه. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، تیر ماه 1397. (10 ساعت).
 • دوره آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه نوین هوش آزمای تهران-استانفورد-بینه. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، خرداد ماه 1397. (10 ساعت).
 • دوره آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه نوین هوش آزمای تهران-استانفورد-بینه. مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا ، خرداد ماه 1395. (12 ساعت).
 • دوره آموزشی آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش4. مرکز تخصصی خدمات روانشناسی و مشاوره روان نما، مهر 1397. (8 ساعت) دارای امتیاز باز آموزشی نظام روانشناسی و مشاوره کشور.
 • دوره آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه چهارم مقیاس های هوش وکسلر کودکان. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، خرداد ماه 1397. (10 ساعت).
 • دوره آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه چهارم مقیاس های هوش وکسلر کودکان. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، مرداد ماه 1397. (10 ساعت).
 • دوره آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه چهارم و تکمیلی مقیاس های هوش وکسلر کودکان. مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا ، خرداد ماه 1395. (12 ساعت).
 • دوره آموزشی ارزیابی اختلالات یادگیری. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، فروردین ماه 1398. (10 ساعت).
 • دوره آموزشی ارزیابی اختلالات یادگیری. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، دی ماه 1397. (10 ساعت).
 • دوره آموزشی ارزیابی اختلالات یادگیری. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، مرداد ماه 1397. (10 ساعت).
 • دوره آموزشی ارزیابی اختلالات یادگیری. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، خرداد ماه 1397. (10 ساعت).
 • دوره آموزشی تشخیص، شناسایی و درمان اختلال یادگیری. مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا ، خرداد ماه 1395. (8 ساعت).
 • دوره آموزشی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه¬سوتا2(MMPI2-RF). مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا ، خرداد ماه 1395. (8 ساعت).
 • دوره آموزشی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا2(MMPI2-RF). موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، مرداد ماه 1397. (8 ساعت).
 • دوره آموزشی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا2(MMPI2-RF). موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، اسفند ماه 1397. (8 ساعت).
 • دوره آموزشی آزمون های برون فکن؛ آزمون اندریافت کودکان(CAT). موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.اسفند ماه1397 (10 ساعت)
 • دوره آموزشی ارزیابی اختلالات هیجانی با کاربرد گسترده آزمون های برون فکن؛ آزمون اندریافت کودکان(CAT). موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.اردیبهشت ماه 1398 (10 ساعت)
 • دوره آموزشی آسیب شناسی اختلالات روانی شایع دوران کودکی و نوجوانی. مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا، آذر ماه 1394. (16 ساعت).
 • دوره آموزشی تشخیص، شناسایی و درمان اختلال نقص توجه/بیش فعالی. مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا ، خرداد ماه 1395. (8 ساعت).
 • دوره آموزشی نسخه چهارم پرسشنامه چندوجهی بالینی میلون(MCMI-IV). موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، شهریور ماه 1397. (6 ساعت).
 • دوره آموزشی پرسشنامه ابعاد آسیب شناسی شخصیت (DAPP-BQ). موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، مهر ماه 1396. (8 ساعت).
 • دوره آموزشی آزمون های برون فکن؛ آزمون اندریافت موضوع(TAT). موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.آذر ماه 1396،(8 ساعت)
 • دوره آموزشی چالش های ملی و بین المللی در قلمرو کودکان استثنایی. مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا ، دی ماه 1395. (8 ساعت).
 • دوره آموزشی ارزیابی و تشخیص و درمان اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی با رویکرد بارکلی. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، آبان ماه 1397. (8 ساعت).
 • دوره آموزشی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-5. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، اسفند ماه 1397. (16ساعت).
 • دوره آموزشی ارزیابی اختلال طیف اتیسم. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، خرداد ماه 1398. (8 ساعت).